زندانى سلول بیست

زندانى سلول بیست

 

من در سلول هجده بودم. آقاى خامنه‏اى در سلول بیست بودند. در زندان، اخبار را با هم مبادله مى‏کردیم.

مأموران ساواک ریش آقاى خامنه‏اى را تراشیده بودند؛ تا براى تحقیر به صورت ایشان سیلى بزنند.

این حرکت ذره‏اى در مقاومت معظم له خدشه‏اى وارد نکرد. ایشان مقاوم و محکم، لباس زندان را به صورت عمامه، به سرشان مى‏بستند و در زندان رفت و آمد مى‏کردند.

یک روز ایشان را در حیاط زندان دیدم که بسیار شاد و خوشحال بودند. این شادمانى، نشان از روحیه بالاى ایشان است.

   شهید محمدعلى رجایى

 

 . پرتوى از خورشید، ص 147.